Regulamin korzystania z serwisu: SuperMechanik.pl

Regulamin Serwisu SuperMechanik.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego SuperMechanik.pl dostępnego pod adresem internetowym http://www.supermechanik.pl
2. Operatorem Serwisu internetowego SuperMechanik.pl jest Anna Rusin prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WEBSYSTEMS Anna Rusin z siedzibą w Starachowicach mieszczącą się przy ul. Kościuszki 12/19, kod pocztowy 27-200, posiadająca numer NIP: 664-197-51-87, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: biuro@supermechanik.pl
3. Serwis SuperMechanik.pl świadczy usługi polegające na promocji Przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe i działających w pokrewnych branżach poprzez umożliwienie założenia wizytówki umieszczonej na stronie internetowej Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługi Serwisu są skierowane wyłącznie do Przedsiębiorców. Osoby prywatne (Konsumenci) mają jedynie możliwość przeglądania stron Serwisu SuperMechanik.pl i wyrażania swoich opinii o usługach Przedsiębiorców.


§ 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Serwis – Serwis internetowy SuperMechanik.pl dostępny pod adresem internetowym http://supermechanik.pl.
3. Operator Serwisu – właściciel Serwisu internetowego SuperMechanik.pl, o którym mowa w § 1 ust. 2.
4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca strony Serwisu SuperMechanik.pl
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawą, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), korzystająca z usług oferowanych przez Serwis.
6. Mechanik – Przedsiębiorca oferujący usługi związane z mechaniką samochodową oraz usługi powiązane z motoryzacją.
7. Konsument – osoba fizyczna bezpłatnie korzystająca z informacji zamieszczonych w Serwisie na własny użytek.
8. Konto – miejsce dostępne dla zarejestrowanych Przedsiębiorców po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamieszczanie i modyfikowanie wizytówki, modyfikowanie danych przekazanych do Serwisu, zamieszczanie zdjęć i logotypu, itp.
9. Oferta cenowa – informacja przekazywana drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną Przedsiębiorcy zainteresowanemu usługami Serwisu, zawierająca informacje na temat zasad korzystania z Serwisu, w szczególności opłat i okresu obowiązywania umowy pomiędzy Serwisem a Przedsiębiorcą.
10. Pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte z komputera Użytkownika.


§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.0
b) włączoną obsługę Java Script,
c) włączoną obsługę plików cookies,
d) aktywny adres e-mail.
2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 4 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator Serwisu świadczy dla Przedsiębiorców następujące usługi drogą elektroniczną:
a) prezentacja firmy i oferty Przedsiębiorcy (strona internetowa) o charakterze informacyjnym i marketingowym, zwana dalej Wizytówką.
b) konto e-mail
2. Usługa „Wizytówka" jest świadczona za opłatą. Wysokość opłat i zakres dodatkowych świadczeń szczegółowo określane są w Ofercie Cenowej przedstawianej Przedsiębiorcy.
3. Usługa „Konto e-mail" jest świadczona na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Przedsiębiorcą.
4. W celu zamówienia usługi Zleceniodawca musi złożyć Operatorowi Serwisu zapytanie ofertowe, kontaktując się z nim za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.supermechanik.pl lub poprzez adres poczty elektronicznej biuro@supermechanik.pl. Zamówienie usługi przez Zleceniodawcę może także nastąpić w odpowiedzi na ofertę skierowaną do niego z inicjatywy własnej Operatora Serwisu, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
5. Do zamówienia Wizytówki niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Przedsiębiorcy, na który przesłany zostanie link aktywacyjny służący weryfikacji i zatwierdzeniu wizytówki.
6. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Operator Serwisu lub osoba przez niego upoważniona składa Przedsiębiorcy Ofertę Cenową za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w trakcie kontaktu telefonicznego.
7. Po zaakceptowaniu Oferty Cenowej dotyczącej usługi „Wizytówka" Operator Serwisu przesyła Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną fakturę proforma oraz unikalny link do serwisu, służący potwierdzeniu poprawności Wizytówki.
8. Zawarcie umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie następuje wraz z akceptacją Oferty Cenowej przez Przedsiębiorcę. Umowa zawierana jest na czas określony w Ofercie Cenowej.
9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści :
a) przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
b) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki odpowiednio dla Mechanika i Przedsiębiorcy,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Przedsiębiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie,
f) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
10. Osoba przyjmująca i akceptująca Ofertę Cenową w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną powinna przedstawić Operatorowi Serwisu dokument potwierdzający jej umocowanie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Przedsiębiorcy.
11. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia Operatorowi Serwisu treści Wizytówki wraz z materiałami graficznymi (logo firmy, zdjęcia itp.). Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do redakcji i korekty treści Wizytówki zgodnie ze standardami przyjętymi w Serwisie, każdorazowo przedstawiając Przedsiębiorcy Wizytówkę do końcowej akceptacji.
12. Treść Wizytówki nie może wprowadzać Użytkowników w błąd, powinna być sformułowana precyzyjnie i czytelnie. Wizytówki muszą zawierać dane umożliwiające pełną i prawidłową identyfikację Przedsiębiorcy, tj. jego nazwę, adres, dane kontaktowe, numery rejestrowe i ewidencyjne.
13. Strona internetowa zawierająca Wizytówkę Przedsiębiorcy zostanie utworzona w domenie: „dowolnanazwa.supermechanik.pl", przy czym „dowolnanazwa" powinna, w miarę możliwości, identyfikować firmę Przedsiębiorcy.
14. Przedsiębiorca ma możliwość edycji danych wizytówki.
15. Przedsiębiorca ma obowiązek dbania, aby dane zawarte w Wizytówce były aktualne. W razie zmiany danych zawartych w Wizytówce Przedsiębiorca powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji.
16. Zabronione jest zamieszczanie Wizytówek:
a) naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, normy etyczne i estetyczne, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady netykiety;
b) komentujących innych Użytkowników i inne Wizytówki zamieszczone w Serwisie;
c) zawierających treści prawnie zakazane lub wulgarne, oferty pracy, treści reklamowe, płatne numery telefonów lub kopie materiałów chronionych prawem autorskim;
d) dodawanych z tymczasowych kont pocztowych;
e) oferujących:
zlecenie lub przyjęcie do wykonania usług prawnie zakazanych w Polsce,
sprzedaż towarów pochodzących z kradzieży lub przemytu,
sprzedaż i dostęp do substancji psychoaktywnych,
sprzedaż i dostęp do treści pornograficznych,
sprzedaż broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych,
sprzedaż leków.
17. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie danych zamieszczonych w Wizytówek w celach innych, niż wskazane w § 1 ust. 3. W szczególności zabronione jest wysyłanie na podane w Wizytówkach adresy poczty elektronicznej niezamówionych treści (SPAM).
18. Wizytówki publikowane są w Serwisie przez 12 miesięcy od daty publikacji w Serwisie.
19. Po aktywacji Wizytówki Przedsiębiorca ma możliwość umieszczenia w nim maksymalnie 20 plików ze zdjęciami w formatach .jpg, .gif i .png o objętości do 150 kB każdy, korzystając z unikalnego linku przesłanego przez Operatora Serwisu.
20. Na stronie zawierającej Wizytówkę zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML, w szczególności służących do:
a) wczytywania i osadzania innych stron,
b) używania plików „cookie",
c) tworzenia formularzy.
21. Operator Serwisu ma prawo do zmiany wyglądu stron internetowych zawierających Wizytówki.
22. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, iż użytkownicy sieci Internet mogą wyrażać opinie o usługach Przedsiębiorcy. Operator Serwisu nie sprawdza treści opinii i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Są to wyłącznie opinie osób trzecich.
23. Jeżeli opinie naruszają prawa Przedsiębiorcy powinien on przesłać na adres e-mail biuro@supermechanik.pl zawiadomienie o bezprawnym charakterze opinii wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Po otrzymaniu zawiadomienia Operator Serwisu podejmie stosowne działania, w szczególności może zablokować publiczny dostęp do opinii.
24. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
b) działalność Przedsiębiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych podanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych podanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Przedsiębiorcę o zamiarze zawieszenia Konta,
e) Przedsiębiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) Przedsiębiorca dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności § 4 ust 12, 15 – 17, 20 oraz § 5 ust 8 - 9.
25. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Serwisu może zawiesić Konto na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Serwisu. O przyczynie zawieszenia Przedsiębiorca zostanie powiadomiony pocztą e-mail. Decyzja o zawieszeniu Konta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
26. Dla usług płatnych okres korzystania z danej usługi po cofnięciu decyzji o zawieszeniu zostanie wydłużony o okres zawieszenia, jeżeli przyczyna zawieszenia wynikała z okoliczności, za które Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności.
27. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Serwisu zostanie przesłane na podany przez Przedsiębiorcę adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta.
28. Umowa między Przedsiębiorcą a Operatorem Serwisu może zostać rozwiązana na pisemny wniosek Przedsiębiorcy lub na podstawie arbitralnej decyzji Operatora Serwisu w następstwie stwierdzonego naruszenia przez Przedsiębiorcę postanowień Regulaminu, w szczególności § 4 ust 12, 15 – 17 i 20 oraz § 5 ust 8 - 9. W obu przypadkach uiszczona przez Przedsiębiorcę opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.
29. Rozwiązanie Umowy powoduje automatyczne usunięcie Wizytówki Przedsiębiorcy Serwisu.


§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług.
3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia na czas nieprzekraczający 72 godzin, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za wcześniejszym powiadomieniem o tym Przedsiębiorców.
4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu za wcześniejszym powiadomieniem Przedsiębiorców.
5. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Operatora Serwisu w przypadku, gdy podane podczas rejestracji dane uległy zmianie.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
7. Przedsiębiorca ma obowiązek wykonania kopii zapasowych wszelkich danych przekazywanych do Serwisu na wypadek ich utraty.
8. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Serwisu SuperMechanik.pl np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.
9. Zabronione jest kopiowanie w części lub całości treści Ogłoszeń w celu ich wykorzystywania lub przetwarzania poza Serwisem.


§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Operator Serwisu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do Konsumentów.
2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do Konsumentów.
3. Operator Serwisu nie zapewnia skuteczności działalności promocyjnej prowadzonej na stronach Serwisu i nie odpowiada za zrealizowanie celów Przedsiębiorcy.
4. Na Operatorze Serwisu nie spoczywa odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Przedsiębiorcy, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do Konsumentów.
5. Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie dostępu do Konta.
6. Operator Serwisu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Przedsiębiorców do Serwisu lub informacji o Przedsiębiorcach udostępnianych innym osobom. Operator Serwisu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
7. Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność:
a) za dane publikowane w wizytówkach oraz ich treść, rzetelność i prawdziwość zamieszczonego opisu,
b) skutki naruszenia praw autorskich do utworów lub praw ochronnych na znaki towarowe,
c) naruszenia praw osób trzecich w tym naruszenie dóbr osobistych.
8. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przeciwko Operatorowi Serwisu przez podmioty trzecie z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Przedsiębiorca, w szczególności w zakresie wykorzystania utworów zawartych w wizytówce Przedsiębiorcy lub naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe, Przedsiębiorca zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Operatora Serwisu lub, jeżeli zwolnienie z odpowiedzialności nie jest możliwe, dołożenia wszelkich starań, aby Operator Serwisu nie doznał z tego powodu uszczerbku, a także wstąpienia do postępowania cywilnego, administracyjnego lub sądowo-administracyjnego zamiast Operatora Serwisu lub jako współuczestnik.


§ 7 PŁATNOŚCI

1. Za usługi świadczone odpłatnie Operator Serwisu pobiera opłaty w wysokości wskazanej w Ofercie Cenowej.
2. Płatności można dokonać poprzez przelew na rachunek bankowy.


§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Operator Serwisu zbiera tylko te dane Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Baza danych osobowych Przedsiębiorców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w Rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Danych Osobowych pod numerem (numer księgi: 125418) .
3. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Operator Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Przedsiębiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przedsiębiorca,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d) informacje o skorzystaniu przez Przedsiębiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Operator Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Przedsiębiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Przedsiębiorcy z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
7. Wraz z usunięciem Konta Operator usunie dane Przedsiębiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP logowania Przedsiębiorcy po usunięciu Konta na potrzeby organów ścigania oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.


§ 9 PRAWA AUTORSKIE

1. Przedsiębiorca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do przekazywanych do utworów w zakresie pozwalającym na wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Przedsiębiorca udziela Operatorowi Serwisu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie przekazanych do Serwisu utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności aczkolwiek niewyłącznie do zdjęć i logotypu.
3. Na podstawie udzielonej licencji Operator Serwisu ma prawo do korzystania z utworów w zakresie niezbędnym do wykonania usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Licencja obejmuje wykorzystanie utworów na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Operator Serwisu nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez pisemnej zgody Przedsiębiorcy.
5. Przedsiębiorca z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie może:
a) trwale lub czasowo zwielokrotniać systemu Operatora Serwisu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
b) zwielokrotniać kodu systemu Operatora Serwisu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904),
c) obserwować, badać i testować funkcjonowanie systemu w celu poznania jego idei i zasad, ale tylko w zakresie w jakim miałoby to być wykonywane bez związku z korzystaniem z systemu zgodnie z Regulaminem,
d) korzystać z systemu w sposób sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego.


§ 10 REKLAMACJE

1. Przedsiębiorca ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji umowy zawartej z Operatorem Serwisu przez cały okres jej obowiązywania.
2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i przesłana:
a) w postaci wydrukowanego dokumentu na adres: 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75C lokal:5.81 lub
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@supermechanik.pl.
3. Reklamacja musi zawierać wskazanie firmy Przedsiębiorcy oraz opisanie problemu i propozycje rozwiązania.
4. Operator Serwisu zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Przedsiębiorca zostanie powiadomiony poprzez e-mail wysłany na podany przez niego adres poczty elektronicznej.


§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora Serwisu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Przedsiębiorcy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej SuperMechanik.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów. Więcej informacji: polityka cookies